Exports part

«ارائه خدمات ویژه به تولید کننگان مناطق شمالی ومرکزی ایران برای حضور دربازارهای جهانی »

 

باتوجه به پذیرش حق عضویّت ایران درسازمان تجارت جهانی درروزهای اخیر وحمایت کشورهای قدرتمند اقتصادی وصنعتی ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا وایالات متحده آمریکا ازاین عضویت ،افتخاراین شرکت پیشگامی دراین راه درطی سالهای اخیر می باشد،شرکت باتوجه به تجربیات گرانقدری که درصنعت متالورژی ایران و جهان کسب کرده،آماده است تاامکانات وخدمات ویژه ای رادر جهت ورودشمابه بازارهای جهانی وبخصوص اتحادیه اروپا وآسیا ارائه نماید .شرکت  بامیدواراست تا با ارائه خدمات زیر به تولیدکنندگان منطقه بخصوص شرکتهای بزرگ فولادی و سرامیکی و بخصوص صنایع خودرو سازی (خصوصی ودولتی ) , آنهارا درراه ورود به بازارهای جهانی کمک نماید.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANY آماده است تا نمایندگی رسمی فروش محصولات تولیدی شمارادرهرنقطه ازمناطق پنجگانه بپذیرد.

- توانایی امکان سنجی توسط شرکت MEHDI TRADING COMPANY  درهر نقطه ازجهان برای کاهش ریسک پذیری درورود شما به بازارهای خارجی مصرف کننده کالاهای شما .

-کمک به تولید کنندگان صنعت متالورژی مناطق مرکزی وشمالی ایران برای افزایش کیفیّت محصولات تولیدی، وهمسان سازی واحدهای تولیدکننده با استانداردهای کیفی رایج بین المللی .

- ارائه امکانات وبسترهای تبلیغاتی ویژه برای ورود کالاهای ایران به بازارهای خارجی.

-ایجاد زمینه های لازم برای تولیدکنندگان منطقه برای تسلط به یک بازار مصرفی جدید.

-ارائه اطلاعات رایگان دررابطه با بازارهای مصرفی جدید کالاهای تولیدی شما .

-شرکتMEHDI TRADING COMPANY بطوررایگان شرکتهای بزرگ منطقه رادرکاهش محدودیت های صادراتی درمنطقه، یاری میدهد.

-واحد پژوهش وتحقیقات شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است تااطلاعات تکمیلی خودرادراختیار صادرکنندگان منطقه قراردهدواین اطلاعات به صادرکنندگان اجازه می دهد تادرجهت کاهش تبعات تبلیغات منفی گذشته حرکت نمایند.

-دفاترونمایندگان منطقه ای خارج ازکشورشرکتMEHDI TRADING COMPANYآماده اند مسیر ورود شما به بازارهای مصرفی خارجی راهموار سازند.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANYآماده است تا با معرفی صنایع متالورژی منطقه به کمپانی های بزرگ بین المللی، با هدف مدرنیزاسیون صنایع منطقه وجذب سرمایه گذاریهای جدید خارجی، به رشد این صنعت واشتغالزایی دراین مناطق کمک نماید .

- شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است تسهیلات ویژه ورایگانی رادررابطه با آموزش عوامل پایین دستی وبخصوص ویزیتورهای بومی یک منطقه برای دستیابی به بازارهای بومی وخارجی ارائه نماید.

- شرکتMEHDI TRADING COMPANYآماده است تابا بررسی دقیق جغرافیایی ونژادی واجتماعی یک بازارمنطقه ای درداخل وخارج ازکشور ،شمارا درکاهش هزینه هاوکاهش ریسک پذیری کمک نماید.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANY  برای کلیه تولید کنندگان وصادرکنندگان مناطق شمالی ومرکزی ایران،تسهیلات ویژه ای جهت دستیابی وسیعتربه بازارهای جدید ارائه می دهد.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است باسرویس دهی وارائه خدمات مناسب به تولید کنندگان منطقه برای عمق بخشیدن به نفوذ دربازارهای جدید کمک نماید.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است بطور رایگان شمارادراستفاده از تجهیزات مدرن برای کاهش قیمت وافزایش تولید و رقابت دربازارهای جهانی ،یاری رساند.

-شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است تاتولیدکنندگان منطقه رادرانتخاب فروشندگان محلی وبومی در بازارهای خارجی جهت جلب اعتماد مشتریان خارجی یاری کند.

-کلیه کمکها وخدمات رسانی شرکت MEHDI TRADING COMPANY  بارعایت استانداردهای جهانی انجام می شود.

-ماباایجاد وفاداری درنزد کارکنان بومی خارج ازکشور وبخصوص فروشندگان محلی خود،شمارادر برنامه ریزی های دراز مدت صادراتی کمک می نماییم . 

-هدف شرکتMEHDI TRADING COMPANY ازایجادارتباط باشماتولید کنندگان صنایع متالورژی منطقه،بازارسازی می باشد،ما میخواهیم  تقاضای پنهان جهانی برای مصرف کالاهای شماراآشکارسازیم .

- شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است درصورت ایجاد مشکلاتی درصادرات کالاهای تولیدکنندگان منطقه ،بصورت راهبردی مدیریّت بحران تشکیل داده، ودرجهت رفع آن کوشش نماید.

- شرکت MEHDI TRADING COMPANY  آماده است تا تسهیلات ویژه ای را به طوررایگان در زمینه تجارت الکترونیک در اختیار تولیدکنندگان منطقه قرارمی دهد.

-شرکت    C.C.M  ASIAآماده است تا بطور رایگان تسهیلات ویژه ای را در اختیار شرکتهایی که مایل به عبور از بازار سنتی و مدرنیزه کردن فعالیتها با هدف مشتری گرائی هستند، قراردهد.

- شرکت MEHDI TRADING COMPANY  به شرکتهای بزرگ خارجی وایرانی فعال درمنطقه که مایل به حضور درکنسرسیوم بین المللی صنایع متالورژی درمنطقه است،پیشنهاد می دهد تابرای کاهش مشکلات تولیدی وافزایش توان صادراتی محصولات خود، به این گروه ،بپیوندند.

 

هم اکنون کلیه محصولات صادراتی این شرکت ازطریق سایت اینترنتی قابل رویت می باشد

 

/ 0 نظر / 26 بازدید